Zülfikâr’ın Hz İmam Ali’ye verilmesiyle ilgili çeşitli iddialar vardır. Bu iddialardan;

1. İddia: Cebrail tarafından cennette asılı duran Zülfikar, Hz.Ali’ye verilmek üzere dünyaya indirilir ve o gece Hz Peygamber, Şah-ı Merdan Ali’yi evine davet ederek bu kılıcı kınıyla verir, Allah’tan bir hediye olduğunu müjdeler.
2. İddia: Tarihçilere göre bu kılıcı Mısır Melik’i Mukavkas Hz Muhammed’e hediye etmişti. Hz Peygamber de Hz Ali’ye vermiştir.
3. İddia: Ve biz Alevilerin inandığı, Hz.Peygamber Uhud Savaşı’nda düşman askerlerinden olan Amrû bin Adûd, savaşta kendisine karşı çıkacak bir savaşçı istediğinde Hz.Peygamber, İmam Ali’ye Zülfikâr’ı uzatarak onun karşısına çıkmasına izin vermişti. Savaş esnasında Hz Peygamber’in kılıç darbeleri, atılan taşlar sonucu omuzu yaralanmış, yüzü kanlar içerisinde kalmış ve bir dişi kırılmış, çok sayıda düşman askeri Hz Peygamber’in üzerine doğru gelirken, Hz Muhammed; “Yetiş! Hücum et ya Ali!” demiştir.

Haydar-ı Kerrar Ali el Murtaza, Zülfikâr’ı çekip müşrik düşman askerinin üzerine aslan gibi seyirterek, cümlesini öldürüp geri püskürtmeyi başarmıştı.

Sevgili canlar!

Afbeeldingsresultaat voor zülfikarİmam Ali daha sonra, Hz Peygamber’in kanayan dişine başındaki sarığın beyaz bezini basarak kanamayı durdurur. Sarığının bezi kıpkırmızı kan olmuştur. Hz Ali bu bezi öper ve başına bağlar. Sevgili canlar, biz Alevi-Bektaşilere atfedilen Kızılbaşlık adının buradan geldiği rivayet edilir. Hz Ali, savaşa devam eder. Bunun üzerine;

Cebrail; “Ya Resulullah! Bu yapılan, sizin için iyilik ve civan mertlikten başka bir şey değildir!” buyurdu.

Hz Peygamber de cevaben: “O bendendir, ben de ondanım” der.

Cebrail: “Zülfikar gibi keskin kılıç Ali gibi bir yiğit bulunmaz (Lâ fetâ illâ Ali, lâ seyfe illâ Zülfikâr)!” buyurur.

Bir gün Ahmed-i Muhtar Muhammed Mustafa, Fatma Ana’mızla baba kız sohbet ederlerken, Hz Peygamber Fatma Ana’mıza; “Sen Zülfikâr’ı tanır mısın?” diye sorunca, Fatma Ana’mız: “Evet, ya Resulullah. Ben o kılıcı Ali’nin eline geçmeden cennette asılı görmüştüm.” demiştir.

Zülfikâr’ın Alevi Bektaşilerdeki Anlamı

Zülfikar, Alevi-Bektaşi yolunda adaletin simgesidir. Zülfikar Ali’den,  Ali Zülfika’rdan ayrılmaz. Zülfikar, bilindiği gibi iki uçludur. Biri diğerinden uzundur. Alevi-Bektaşi inancında anlamı

1- Biri zahiri, biri batini yorumu temsil eder.
2- Bir ucu ilmi, diğer ucu imanı temsil eder.
3- Büyük olan kâfirlerle savaşı, küçük olan nefsimizle savaşı temsil eder.
4- Büyük olan iyiliği ve inancı , küçük olan kötülüğü ve inançsızlığı temsil eder.
5- Bir ucu doğruluğu, diğer ucu adaleti temsil eder.

TAHTA KILIÇ

Hz.Ali’nin kılıcı Zülfikâr doğruluğun, adaletin, hakkın simgesi ise; Bektaşi inancına göre de, Allah’ın aslanı Hz. Ali’ye, Hz. Peygamber tarafından adaleti temsil etmesi için verilmiş olan tahta kılıç da, tıpkı Zülfikâr gibi, terbiye edicidir, doğru yolda gitmeyenleri terbiye eden, yol gösterici bir mürşittir. Hoşgörünün inşâsında önemli bir işlev yüklenmiştir. Adaleti temsil eden tahta kılıç, aynı zamanda anlaşmazlıkları karşı tarafa karşılığından fazla zarar vermeden, barış yoluyla çözmenin, gerçekçiliğin, yiğitliğin, şer güçlerle savaşımın simgesi de sayılır. Bu, bireyi mutlu kılmayı amaçlar, bunun için keser, bunun için kullanılırdı.

Tahta kılıcın bir mürşidlik belirtisi (alâmeti) olduğunu, ancak mürşid olanların tahta kılıç taşıyacaklarını gösterir. Menâkıplara göre Ahmed Yesevî, Hacı Bektâş Velî, Hacım Sultan, Kızıl Deli (Seyyid Ali) Sultan, Abdal Mûsâ Sultan, Otman Baba, Gül Baba, Saru Saltuk ve Sûcâeddin Sultan gibi erenlerin tahta kılıcı, Hz. Ali’den onlara intikal etmiştir, tarikatte buna inanılır. Nitekim XVII. yy. Bektâşi ozanlarından Gedâ Muslu bir nefesinde tahta kılıçla Zülfikâr’ı örtüştürür. Erenlerin ellerinde bulunan tahta kılıcın, Zülfikâr olduğunu şöyle açıklar:

Erenler serveri ol sırrım Ali
Serçeşme olmuştur Urumeli’ne
Ağaçtan Zülfikâr ol gerçek velî
Evvel tekbir aldık pîrin beline

HZ ALİ’NİN KILICI ZÜLFİKÂR’IN NEREDE OLDUGU KONUSUNDA ÜÇ RİVAYET VARDIR

1. Hz.Ali’ni,n kendi na’şını götürdüğü deveyle beraber onu da yanına aldığı yönündedir.
2. Hz Ali evinde vefat etmeden önce, İmam Hasan ve Hüseyn’e Zülfikar’ın denize atılmasını vasiyet etmiş ve bunun üzerine Hz.Hüseyin tarafından Necef’ten denize atılmıştır.
3. 12. Imam yani Imam Mehdi’nin elindedir ve geldiğinde son büyük savaşla zalimleri yenip, mazlumları hakim kılacak sonsuz adaleti tesis edecekt

Zülfikâr kılıcının kınının 99, kabzasının 102, çeliğnin ise 111 şifreden oluştuğu ve bunun da Allah’ın zâti sıfatları olduğu söylenir.

Gel gönül okuyalım ismi azam duasını,
Okudu ki “La feta illa Ali, la seyfe illa zülfikar”.
Sıdk ile okudu sildi gönül pasını,
Okudu ki “La feta illa Ali, la seyfe illa zülfikar”.

NÂDİ ALİ Duası (Hadis)

Bismillahirrahmanirrahim..
Nadi Ali’yyen mazharul acaib
teciduhu avnen leke fin nevaib
li külli hemmin ve gammın seyrenceli
Ve bi nur-u azametike Ya Allah!.. Ya Allah!.. Ya Allah!..
Ve bi nur-u nübüvvetike
Ya Muhammed!.. Ya Muhammed!.. Ya Muhammed!..
Ve bi nur-u velâyetike Ya Ali!.. Ya Ali!.. Ya Ali!..
Edrikni Ya Fatima!.. Ya Fatıma!.. Ya Fatıma!..
Edrikni Ya Hasan!.. Ya Hasan!.. Ya Hasan!..
Edrikni Ya Hüseyin!.. Ya Hüseyin!.. Ya Hüseyin!..
Edrikni.. Edrikni.. Edrikni..
Lâ feta illâ Ali. Lâ seyfe illâ Zülfikar..
Lâ gaza illâ gaza, el Murtaza bil iktidar
Her gaza ve bela nerden gelirse defeyle ya Perverdigâr.
Münkirin boynundan gitmesin tığ ile teber.
Lâ fetâ illâ Ali, lâ seyfe illâ Zülfikar..

Türkçesi

Esirgeyen Bağışlayan Allah’ın adıyla!
Zorda kaldığında İmam Ali’yi çağır.
O Ali ki, üstün niteliklere sahiptir.
Tüm sıkıntı ve güçlüklere karşı ondan medet dile!
Dile ki yardım göresin
Dile ki mürüvvet bulasın
Yüce Yaratanın kutlu ışığı aşkına, Ya Allah Ya Allah Ya Allah
Şanlı Resulün aydınlığı aşkına Ya Muhammed Ya Muhammed Ya Muhammed
Kutlu Velayetin arıtıcı nuru aşkına Ya Ali Ya Ali Ya Ali
Himmet eyle Ya Fatma Ya Fatma Ya Fatma
Himmet eyle Ya Hasan Ya Hasan Ya Hasan
Himmet eyle Ya Hüseyin Ya Hüseyin Ya Hüseyin
Yoktur Ali’den güçlü yiğit.
Ve bulunmaz Zülfikar’dan keskin kılıç
Ey Gazi, Ey Şehit
Ne Kutludur Ol Murtaza aşkına edilen gaza!
Her türlü beladan koru bizi ey Rabbimiz.
Münkire karşı tığ ile teber
Mümine zulmedenler olsun heder.
Yoktur Aliden güçlü yiğit..
Ve bulunmaz Zülfükardan keskin kılıç!
Eğriyi doğrultan düzgün kılıç!
Ey Gazi, Ey Şehit.
Şüphesiz Ali’dir Şanlı yiğit!
Dildeki duanın, Gönüldeki Dileğin kabulü için,
Gerçeğin demine Hü.

AŞK İLE HÜ DOST

Mehmet Özgür Ersan

Kaynakça

http://mehmetozgurersan.com/?p=1778

/sö