Bülent AKIN**

Özet

Alevi inanç sistemi hakkında son yıllarda yapılan çalışmalarda, Alevi ocaklarına mensup dede ailelerinin şahsi arşivlerinde bulunan ve inanç sistemi içerisinde kutsal olarak kabul edilen emanetlerden şecere ve icazetnâme türü yazılı belgelerin, Alevi ocaklarının tarihi yapılanması ile ilgili önemli ipuçları taşıdıkları görülmüştür. Dolayısıyla, son yıllarda, Alevi ocaklarının tarihine ışık tutmaya yönelik araştırmalarda bu belgelere sıkça başvurulmaya başlanmış ve bu doğrultuda birtakım yeni bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgular, Alevi ocaklarının tarihi yapılanması ile ilgili daha önceki yıllarda ortaya atılan tezlerden farklı bir tablo ortaya koymuştur. Çalışmamıza yol göstericilik yapan sözünü ettiğimiz yeni bulgulardan hareketle hazırlanan bu makale, ilk evre Alevi ocakları arasında “Mürşid Ocağı” olarak kabul edilen Ağuiçen Ocağı’nın Diyarbakır koluna mensup dede ailesinden alınan h. 544/Zilkade (m. 1150/Mart) tarihli şecereyi konu edinmiştir. Söz konusu şecere, tanzim ediliş tarihi itibariyle şu ana kadar yayımlanan şecereler içerisinde, şimdilik, en eski belge olma özelliğini taşımaktadır. Şecerenin en dikkat çekici özelliği ise, daha önce yayımlanan “Ağuiçen”, “İmam Zeynel Abidin” ve “Dede Garkın” gibi mürşid ocaklarına ait şecerelerin nerdeyse tamamında görülen Ebu’l-Vefâ, Seyyid Ganim ya da Seyyid Hamis silsilesinden farklı bir soy ağacı sıralamasına sahip oluşudur. Makalemizde, öncelikle Diyarbakır yöresindeki Ağuiçen Ocağı’na mensup topluluklardan bahsedildikten sonra, şecerenin orijinal ve transkripsiyonlu metinleri üzerinden bazı tespit ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Alevi, Ağuiçen Ocağı, Diyarbakır, şecere, ocak

THE EARLIEST ESTABLISHABLE DOCUMENT ON THE ALEVI

OCAKS: THE OCAK OF AGUICEN’S  SHAJARA

Abstract

In the studies on Alevi belief system done in recent years it was seen that the written documents of shajara and ijaza genres -accepted as relics within belief system- from the private archives of dede families that are members of Alevi ocaks, carry important hints about historical structure of Alevi ocaks. Therefore, in recent years, this documents were started to be frequently used in the studies intended to shed light on the history of Alevi ocaks, and accordingly a set of new findings were reached. These findings revealed a different view from the theses on the historical structure of Alevi ocaks brought up in the past years. The subject of this paper, prepared with reference to the mentioned new findings which were guide to

* Bu makale, TÜBİTAK 113 K 056 Numaralı proje kapsamında hazırlanmıştır.

** Arş. Gör., Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, İzmir/Türkiye,

bulentakinedb@hotmail.com.

DOI:10.12973/hbvd.70.111.

our study, is shajara dated Dhu’l-Qadah 544/March 1150 gotten from a dede family which is a member of the Ağuiçens’ Diyarbakır branch recognized as the mürşid ocak among the Alevi ocaks of the first stage. As of the date of issuing, this shajara, for now, has the feature of being the earliest document among shajaras published so far. The most remarkable characteristic that shajara has is a genealogy which differs from Ebu’l Vefa, Seyyid Ganim or Seyyid Khamis’s genealogies with whom almost all previously issued shajaras concerning mürşid ocaks such as “Ağuiçen”, “İmam Zeynel Abidin” and “Dede Garkın”, were affiliated. In our paper, after mentioning communities that are members of the ocak of Ağuiçen in Diyarbakır region, it will be brought certain determinations and evaluations on the original text and transcription of the shajara.

Key Words: Alevi, the ocak of Ağuiçen, Diyarbakır, shajara (Genealogy), ocak

1. Giriş

Alevilik hakkında son yıllarda yapılan çalışmalar, Alevi inanç sisteminin temel yapılanmasını oluşturan ocakların birbirleriyle olan ilişkilerinde hiyerarşik bir düzen içerisinde teşkilatlandıklarını göstermektedir. Bu hiyerarşik teşkilatlanma ile ilgili çeşitli araştırmacılar tarafından farklı görüşler ileri sürülmüş ve birçok tasnif yapılmıştır. Bu çalışmalarda ocaklar; “Mürşid Ocağı”, “Pir Ocağı”, “Rehber Ocağı”, “Dikme Ocaklar” vb. hiyerarşik bir sıralama çerçevesinde tasnif edilmiştir.1 Fakat bu tespit ve tasniflerin yanında Alevi ocak yapılanmasında “Dede” ve “Talip” olmak üzere iki çekirdek yapının öne çıktığını görmekteyiz. Dede ailelerinin, kendilerini talip topluluklarından ayıran ve ocak olarak nitelendirilmelerini sağlayan seyyidlik, keramet gösterme, toplumsal önderlik vasıfları taşıma ve ilmi anlamda yeterlilik gibi sıfatlarının yanı sıra, çoğunlukla, inanç sistemi içerisinde kutsal kabul edilen bazı emanetlere sahip oldukları görülmektedir. Bunlar içerisinde en yaygın rastlananlar; Şecere, İcazetnâme, inançla ilgili çeşitli yazma eserler, Ocak Sancağı (Alem), Erkân Ağacı, Şah’ın Pabucu ve On Bir Kollu Çıralık (şamdan)’tır. Bu emanetler, Alevi inanç sistemi bağlamında oluşmuş ritüelik işlev ve değerlere sahip olmalarının yanı sıra, bilhassa yazılı belge niteliğinde olanları, Alevi ocaklarının tarihsel yapılanmasına ve teşkilatlanmasına ışık tutacak özellikler taşımaktadır. Gerek devlet arşivlerinden temin edilecek, gerekse Alevi ocaklarına mensup dede ailelerinin şahsi arşivlerinden saha çalışmalarıyla derlenecek bu ailelerin soy, seyyidlik ya da dedeliklerini gösteren şecere veya icazetnâmelerin Aleviliğin tarihi alt yapısının aydınlatılmasına önemli katkı sağlayacağı şüphesizdir.

Alevi ocaklarına ait bu yazılı belgeler ışığında son yıllarda yapılan çalışmalar şimdiye kadar bilinen ve bilhassa Fuad Köprülü’nün çalışmalarının etkisiyle genel kabul gören Kalenderîlik, Haydarîlik ve Yesevîlik gibi tasavvuf çevreleri dışında, Tâcü’l-Ârifîn Seyyid Ebu’l-Vefâ’nın kurduğu “Vefaîlik” adında yeni bir tasavvufî ekolün mevcut olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla Köprülü tarafından ortaya atılan, 13. yüzyıl Anadolu’sunun dinî-tasavvufî profilini Ahmed Yesevi ve Yesevîlik merkezli tek kökene dayama tezi, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bilim insanları tarafından sorgulanmaya başlamıştır (Ocak, 2011: 34). A. Yaşar Ocak, Dede Garkın ve Emirci Sultan hakkında hazırladığı kitabında, ilk evre içerisinde yapılanan mürşid ocaklarından Dede Garkın Ocağı’na ait şecere ve icazetnâmelerin Alevi ocaklarının tarihini aydınlatma açısından önemine dikkat çekmiştir.  Ocak, daha önce yapılan çalışmalardan farklı olarak, söz konusu şecere ve icazetnâmelerin transkripsiyonlu metinlerini, Türkçe çevirilerini ve fotoğraflarını da kitabının sonuna ekleyerek ileride yapılacak çalışmalar için yol gösterici önemli bir adım atmıştır (Ocak, 2011: 154-294). Alevi ocaklarına ait şecere ve icazetnâmeleri konu edinen bir başka araştırmacı da Nejat Birdoğan olmuştur. Birdoğan, “Anadolu ve Balkanlar’da Alevi Yerleşmesi” adlı kitabındaki konuyla ilgili bölümün başında, bazı Alevi ocaklarına mensup dede ailelerinin ellerinde oldukça eski tarihli (m. 1017) şecerelerin olduğunu iddia ettiklerini ve bu belgeleri kimseye göstermediklerini ya da daha eski tarihli belgelerin bazı tutarsızlıklarının olduğunu vurgulamıştır. Soyağacı kurumunun bize Araplardan geçtiğine değinen Birdoğan, Anadolu’da şecere sistemini ilk olarak Selçuklu sultanı Alaeddin Keykubat’ın başlattığını ve bundaki amacının Oğuz ve Kürt topluluklarını kontrol altına almak olduğunu belirtmiştir. Birdoğan, kitabın ilerleyen sayfalarında, görme imkânı bulamadığı şecerelerden kendisine aktarıldığı kadarıyla söz etmiş, ulaşıp okuyabildiklerini ise günümüz Türkçesine çevirerek bunlar hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulunmuştur. Yazar bölümün sonunda, ulaştığı şecerelerin sayısal olarak büyük çoğunluğunun Ağuiçen Ocağı’na ait olduğunu ve bu şecerelere göre Ağuiçen Ocağı’nın Ebu’l-Vefâ üzerinden Hz. Ali’ye bağlandığını ifade etmiştir (Birdoğan, 1995: 183-265).

Ayfer Karakaya Stump tarafından yapılan çalışmalarda da ocak mensubu dede ailelerinin ellerinde bulunan bu belgelerin önemine dikkat çekilmiştir. Stump, dede ailelerinden aldığı belgeler ışığında Anadolu Alevi inanç sisteminin tarihi yapılanması hakkında önemli bulgulara ulaşmış ve daha önceki çalışmalarda öne sürülen tezlere ciddi eleştiriler getirmiştir. Şahsi arşivlerden elde ettiği İmam Zeynel Abidin, Ağuiçen ve Dede Garkın gibi “Mürşid Ocağı” olarak tanımlanan ilk evre ocaklarına ait şecerelerden yola çıkarak, bu ocakların Vefaîliğe bağlı olduklarını  belirtmiştir (Stump, 2012: 263-284). Stump, evlenmesine rağmen, cinsel münasebetten kaçındığı için öz evladı olmayan Ebu’l-Vefâ’nın manevi mirasının çoğu birinci derece akrabası olan yedi evlatlığı üzerinden devam ettiğini ifade etmiştir. Stump’ın tespit ettiği 16 ve 17. yüzyıllara ait bu belgelere göre, Doğu Anadolu’daki Ağuiçen ve İmam Zeynel Abidin gibi önemli mürşid ocaklarının biyolojik atası da Ebu’l-Vefâ’nın bu evlatlıklarından olan, öz kardeşi Seyyid Ganim’in oğlu Seyyid Hamis olarak görünmektedir (Stump, 2012: 273-275).

Bu çalışmaların yanı sıra Alemdar Yalçın ile Hacı Yılmaz’ın yayımladığı şecere ve icazetnâme türü belgeler, Dede Garkın Ocağı’nın tarihi arka planını aydınlatma hususunda önemli katkılar sağlamış ve ileriye dönük yapılacak çalışmalar için temel teşkil etmiştir (Yalçın vd., 2002: 13-88). Ayrıca Alevi inancına mensup araştırmacılardan Veli Saltık tarafından yayımlanan “Tunceli’de Alevi Ocakları” adlı makalede, yöredeki Alevi ocaklarına ait şecereler hakkında önemli bilgiler verilmiştir. Saltık, Tunceli’de bulunan ocakların şecereleri ile dede ve talip topluluklarının coğrafi dağılımları hakkında geniş bilgi vermiş, ayrıca tespit ettiği şecerelerde yer alan soy sıralamaları hakkında birtakım değerledirmelerde bulunmuştur (Saltık, 2009: 145-176).

Diğer taraftan, son yıllarda Erdal Gezik ve Mesut Özcan tarafından yayına hazırlanan “Alevi Ocakları ve Örgütlenmeleri” adlı kitabın Erdoğan Yalgın tarafından yazılan “Şıx Dilo Belincân” başlıklı bölümünde, Şeyh Dilo Belincân’a ait h. 400 (m. 1010) tarihli bir şecereden söz edilmektedir. Şecere’nin aslının Alaeddin Keykubat tarafından alındığını, sahiplerine verilmek üzere yeni bir şecere tanzim edildiği aktarılmaktadır. Yalgın tarafından verilen bilgiye göre Alaeddin Keykubat, şecerenin başlangıcına on yedi satırlık bir metin yazdırmış ve burada, asıl şecerede bulunduğu iddia edilen Cengiz Han’ın mührünü kastederek, “Cengiz Han’ın İşareti, benim huzurumda da sabit olmuştur” diye not düşmüştür. Şecereye göre Şeyh İmadüddin Süleymani, Şeyh Dilo Belincân’ın şeyhi olarak görünmektedir ve Şeyh Dilo Belincân’ı Kürt topluluklarına vekil tayin etmiştir. Şeyh Dilo Belincân’ın yol silsilesi ise, şeyhi İmadüddin Süleymani üzerinden Ebu’l-Vefâ’ya ve Zeyd üzerinden Hz. Ali’ye dayanmaktadır (Gezik vd., 2013: 427-440). Düzenlenme tarihi itibariyle, makalemizin konusu olan Ağuiçen Şeceresi’nden 140 yıl daha eski bir belge olarak takdim edilen bu şecere, Alevilik tarihi ile ilgili oldukça önemli bir döneme işaret etmektedir. Diğer taraftan, şecerenin henüz yayımlanmamış olması, ilk tanzim ediliş tarihi itibariyle akıllarda soru işareti bırakmaktadır. Ayrıca, Tâcü’l-Ârifîn Es-Seyyid Ebu’l-Vefâ Menakıbnâmesi’nde Ebu’l Vefa’nın doğum ve ölüm tarihleri h. 417 (m. 1027) – h. 501 (m. 1108) olarak verilmektedir (Gümüşoğlu, 2006: 27). Şeyh Dilo Belincân’ın şeceresinin h. 400 (m. 1010) tarihli olması ve Ebu’l-Vefâ üzerinden yol silsilesinin Hz. Ali’ye ulaşması, Ebu’l-Vefâ’nın şecere tarihinden sonra dünyaya gelmesi göz önünde bulundurulursa, çelişkili ve tartışmaya açık bir durum arz etmektedir. Bu sorun, ancak, şecerenin tam metninin yayımlanması ile çözüme kavuşacak gibi görünmektedir.

Alevi ocaklarına mensup dede ailelerinin ellerinde bulunan şecere ve icazetnâme türü belgelerin tanzim ve sonraki yüzyıllarda tasdik ediliş tarihleri ve yerleri, Alevi inanç sisteminin ve ocak teşkilatlanmasının tarihi hakkında önemli ipuçları sunmaktadır. Bugüne kadar tespit edilebilen şecere ve icazetnâmeler içerisinde en eski tarihli belge, Ahmet Yaşar Ocak tarafından yayımlanan Çelebi Mehmet dönemine ait h. 821 (m. 1418) tarihli belgedir.2 Bu makale, Aleviliğin yazılı tarihi açısından daha önce yayımlanan belgelere nispeten oldukça eski bir tarihte yazılmış olan, Ağuiçen Ocağı’nın Diyarbakır koluna ait, h. 544/Zilkade (m. 1150/Mart) tarihli şecereyi konu edinecektir. Söz konusu şecere,  Alevilik tarihi ile ilgili bugüne kadar yayımlanan belgeler içerisinde, şimdilik, en eski belge niteliğini taşımaktadır. Makalede, Aleviliğin ilk evre ocakları arasında yer alan ve “Mürşid Ocağı” olarak nitelendirilen Ağuiçen Ocağı’nın Diyarbakır kolu hakkında bilgi verildikten sonra, Diyarbakır Ağuiçen Ocağı dedesi Hidayet Ulugerçek’ten alınan ve günümüz Türkçesine aktarılan şecere hakkında yapılan tespit ve analizlere yer verilecektir.3

2. Ağuiçen Ocağı’nın Diyarbakır Kolu

Diyarbakır ve ilçelerine bağlı yerleşim birimlerinde tespit ettiğimiz Ağuiçen Ocağı mensuplarının vaktiyle Diyarbakır merkeze bağlı bugünkü adı Nahırkıracı olan Şarabi köyünde yerleşik bulundukları bilinmektedir.4 Yöredeki Ağuiçen Ocağı dedesi Hidayet Ulugerçek, Ağuiçen Ocağı’nın buradaki “Mürşid Ocağı” olduğunu söylemektedir.5 Geçmiş yıllarda yörede, “Düşkünlük Cemleri”nin Ağuiçen Ocağı dedeleri bulunmadan yapılamadağı da bize aktarılan bilgiler arasındadır. Şarabi köyündeki dede ve talip topluluklarının tamamı Türkmenlerden oluşmaktadır. Tahrir defterlerinden 1500’lü yılların başında varlığını tespit ettiğimiz Şarabi köyü6, son on yıla kadar da Aleviliğini ve Türkmenliğini koruyan bir köydür. Köydeki dede ve talip toplulukları Diyarbakır’a Horasan’dan geldiklerini ve Ağuiçen Ocağı mensubu dedelerin köklerinin Necef’e dayandığını ifade etmektedir. Sözlü gelenekte, Diyarbakır’a bağlı diğer Türkmen Alevi köylerindeki ocak aileleri gibi, Şarabi’deki Ağuiçen Ocağı mensuplarının da Moğol istilasından kaçarak Anadolu’ya Kuzey Irak üzerinden girdikleri ve Diyarbakır’ı yerleşim yeri olarak tuttukları aktarılmaktadır.7 Yakın geçmişe kadar (1980-1981 yılları civarı) Diyarbakır’dan Hac’a gidip gelenler aracılığıyla Necef’te bulunan tanıdıklarından haber alan yöredeki Ağuiçen Ocağı dedelerinin günümüzde bu irtibatı kopmuştur. Ayrıca, yörede yaptığımız derleme çalışmalarında, Şarabi köyünün Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan tarafından kurulduğu da bize aktarılan bilgiler arasındadır.

Son yıllarda yaşanan köyden kente göçlerle, Şarabi’de artık, Alevi inancına mensup kimse kalmamış, köyde yerleşik bulunan Alevilerin tamamı büyük şehir merkezlerine ve yurt dışına yerleşmiştir. Köyün boşalmasıyla da köye Sünni inancına mensup Kürt topluluklar yerleşmeye başlamıştır. Şarabi köyü bugün tamamen bir Sünni Kürt köyü haline gelmiştir. Köyde sadece Ağuiçen Ocağı dedesi Hidayet Ulugerçek’in bir evi (Kuyudamı Ziyaret ve Tekkesi) ile bir köylünün arazisi bulunmaktadır. Diğer taraftan, çeşitli kent merkezlerine ve yurt dışına yerleşen Şarabi köylü Aleviler, Aleviliklerini ve Türkmenliklerini kaybetmemişlerdir. Ayrıca, köylüler halen, yılın değişik zamanlarında köylerine gidip kabir ve Kuyudamı ziyaretlerini sürdürmektedirler. Yörede yaşayan Şarabi köyü dışındaki Türkmen Alevilerin büyük bir kısmı da Kuyudamı’na adaklar adamakta, buradan dertlerine derman, hastalarına şifa dilenmektedir. İçeride mumlar yakılmakta, dilek taşları dizilmekte ve kuyuda bulunan sudan şifa umulmaktadır.

Kuyudamı, aynı zamanda yakın geçmişe kadar cem ibadetlerinin yapıldığı bir tekkedir. Yörede yaptığımız derleme çalışmalarında, 1960’lı yıllara kadar Şarabi köyü civarında, “Terkân Bölgesi” diye adlandırılan sayıları elliye yakın köyden ve diğer Alevi köylerinden “Kuyudamı”na ve Ağuiçen Ocağı dedelerine ziyarete gelindiği bilgisi bize aktarılmıştır. Kuyudamı, yöredeki inanışa göre Ağuiçen Ocağı’nın bilinen ilk inanç önderlerinin sır olduğu (kaybolduğu) yerdir. Hidayet Ulugerçek tarafından bize aktarılan bilgiye göre, Kuyudamı’nda sır olduğuna inanılan Ağuiçen Ocağı erenlerinden Seyyid Gerçek, Ağuiçen’in (Seyyid Temiz) torunu ve Seyyid Mençek’in en küçük oğludur. Seyyid Mençek’in üç oğlu olmuş ve en küçüğü olan Seyyid Gerçek, kutsal emanetleri alarak Diyarbakır’a gelmiş ve Şarabi köyüne yerleşmiştir. Diğer ikisi ise, Tunceli ve Divriği taraflarına gitmiştir. Ağuiçen Ocağı’na mensup birçok eren ve inanç önderinin bu odada sır olduğu inancı sebebiyle bu tekkeye “Kuyudamı” adı verilmiş ve burası bir ziyaret yeri haline gelmiştir. Görünüşü üç odalı bir ev şeklinde olan Kuyudamı’nın girişinde küçük bir koridor, koridorun sağında ikiye bölünmüş bir oda8; koridorun devamında ve giriş kapısının tam karşısında iki basamak merdivenle çıkılan ve diğer odaya açılan bir kapı vardır. Bu oda, geçmişte cemlerin yapıldığı “Tekke”dir. Tekkenin giriş kapısının hemen solunda ise “Kuyudamı” adı verilen ve içerisinde bir kuyu bulunan ziyaret yeri mevcuttur. Bu odadaki kuyuda bulunan su, yöredeki Aleviler tarafından kutsal kabul edilmektedir. Ziyaretçiler, bu ziyaret yerinden ve kuyudaki sudan şifa umarlar. Yörede yaptığımız derleme çalışmalarında Kuyudamı hakkında birçok anlatı tespit edilmiştir.9 Diğer taraftan, Ağuiçen Ocağı Diyarbakır koluna ait şecere ve diğer yol emanetleri yüzyıllar boyunca Kuyudamı’nda bulunan bir sandıkta muhafaza edilmiş ve kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşmıştır.

3. Miladi 1150 Tarihli Ağuiçen Ocağı Şeceresi

Diyarabakır merkeze bağlı Şarabi köyünde yerleşik bulunan Ağuiçen Ocağı dedesi Hidayet Ulugerçek’ten aldığımız Ağuiçen Ocağı Diyarabakır Kolu’nun soy ağacını gösteren şecere, h. 544/Zilkade (m. 1150/Mart) tarihinde yazılmıştır. Şecerenin başında biri tepede, diğer altısı karşılıklı olarak iki yanda olmak üzere yedi adet mühür bulunmaktadır. Bu mühürlerden sonra Besmele ile başlayan, Allah’ın sıfatlarına ve ayetlerine, Peygamberin ve On İki İmamların salat ve selamlamasına yer verilen kısım gelmektedir. Bu kısmın ardından şecerenin sahibi Seyyid Hüseyin oğlu Seyyid İlyas’ın soyu Hz. Âdem’e kadar sayılmış ve şecerenin eksiksiz olduğunu vurgulayan bir cümlenin ardından h. 544/Zilkade tarihi düşülerek şecere tamamlanmıştır. Şecerenin eksiksiz olduğunu vurgulayan ve tarih düşülen kısım günümüz Türkçesi ile şöyledir:

“Seyyid Receb oğlu Seyyid Hâce oğlu Seyyid Hüseyin oğlu Seyyid İlyas’ın şeceresidir. Muhakkak ki, o soyu açık (nesebi sahih) olan bir seyittir. Bunda şüphe ve belirsizlik yoktur. Her kim ki O’nun nesebinden şüphe ederse O (bir sözcük okunmuyor) ’na Müste’ân olan Allah’tandır. Yüce Allah sağlam (muhkem) ve yüce kitabında (Kur’an’da) şöyle buyurmuştur: ‘Her kim bir iyilikle gelirse kendisi için onun on misli vardır (En’âm 6/160)’, ‘Ve iyilikte bulununuz (Bakara 2/195)’, ‘Yüce Allâh iyilik yapanların mükâfatını zâyi etmez (Tevbe 9/120)’. Bu tam bir şeceredir. Hicrî 544 senesinin mübarek Zilkade ayında yazıldı. Allah’ın övgüsü Muhammed’in hayırlı yaradılışına ve bütün ailesinin üzerine olsun. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah içindir”. En alt kısımda ise Seyyid Salih bin Musa, Seyyid El-Muhtez (Ahmed) bin Hüseyin, Seyyid Sâdi bin İsmail ve Seyyid Sadık bin Behlül adında dört Seyyid tarafından şecerenin eksiksiz olduğu tasdik edilmiştir.

Şecerenin farklı kısımlarında yedi adet derkenar bulunmaktadır. Bu derkenarlar, şecerenin farklı tarihlerde, farklı kimseler tarafından tasdik edildiğini göstermektedir. Özellikle şecerenin sağ tarafında bulunan iki derkenarda “Diyarbakır” şehrinin adının geçmesi dikkat çekicidir. Ayrıca, bu derkenarlardan birinde h. 1021 (m. 1613) tarihi düşülmüştür. Söz konusu iki derkenarın günümüz Türkçesi şöyledir:

Der-kenâr 1

“İçine baktığımda hakkıyla bilgi sahibi oldum ve mübarek bir nesebe muvafakat ve latîf bir asla mutabakat buldum, hâli üzere bıraktım. Bunu fakîr Seyyid Ahmed, Diyarbakır şehrinde nakîb, İstanbul’da nakîbü’l-eşrâf kâimmakâmı, yazdı. Allah O’nu affetsin”.

Der-kenâr 2

“Bu şecere, aslı asîl, fer’i yüce ve melekler ve vahiyle müşerref olan ve güzel kokan Hz. Muhammed, Allah’ın övgüsü ve selamı O’nun üzerine ve ailesinedir, ululuk ve kıymet sahibidir. [Bu şecereyi] Diyarbakır şehrinde yaklaşık Hicrî 1021 civarında gördüm. Onu kabul ettim, geçirdim (tasdik ettim) ve aslını sahibi olan Seyyid İlyas e’l-Mersum oğlu Seyyid Hüseyin oğlu Seyyid Muhyiddîn’e teslim ettim. Bu şecere sahibinin soyu meşhurdur ve bunda hile yoktur. Muhakkak ki o Hz. Peygamber ve ailesiyle Cennet’e girmek üzere A’raf’ta bir araya geldi. Bendeniz, Allah’ın fakiri Seyyid Abdulkâdir bin Seyyid Muhammed Halep şehrindenim. Allah onu affetsin”.

Alevi ocakları ile ilgili yazılı kaynak bağlamında şu ana kadar yayımlanan şecere ve icazetnâmeler arasında, şimdilik, en eski belge niteliğinde görünen bu şecerenin şekil ve kurgu özellikleri bakımından sonraki yüzyıllarda yazılmış şecere yazım mantığına uygun olduğu görülmektedir. Şecerenin en üst kısmında yer alan mühürlerin şekil itibariyle sonraki yüzyıllarda yazılan bazı şecerelerle birebir aynı olduğu tespit edilmiştir. Mühürlerin içerisindeki yazılarda da içerik bakımından çok küçük farklılıklar olduğu görülmüştür. Bu şecerelerden h. 1015 (m. 1607) tarihli Ağuiçen Ocağı şeceresi, h. 997 (m. 1588) tarihli Dede Garkın Ocağı şeceresi ile arşivimizde bulunan bir Dede Garkın Ocağı şeceresinin mühürlerinin birbirleriyle aynı olduğu ve yaklaşık aynı içeriklere sahip oldukları ilk bakışta görülecek biçimde açıktır.10 Şecerenin devamında da şecere yazma geleneğine aykırı bir durum söz konusu değildir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi şecere, yazıldığı tarihten yaklaşık 463 yıl sonra,  miladi 1613 yılında Halep şehrinde tasdik edilmiştir. Şecerede bu onay dışında, yapılan diğer tasdiklerde tarih düşülmemiştir. Öte yandan şecerede, bazı belgelerde görülen şecere sahibine iltifat edilmesi, hürmet ve ayrıcalık gösterilmesi gibi öğütler veren ve dünyevi konularda belli amaçlara yönelik nasihatler içeren herhangi bir bölüm mevcut değildir.

Şeceredeki dikkat çeken en önemli husus ise, diğer ocak şecerelerinin hemen hemen tamamında geçen Ebu’l-Vefâ, kardeşi Seyyid Ganim ve Seyyid Ganim’in oğlu Seyyid Hamis’in adlarının bulunmayışıdır. Hz. Adem’e kadar uzanan şecerenin Hz. Ali’den itibaren miladi 1150 yılına, yani şecerenin sahibi Seyyid İlyas’a  kadar gelişi şöyledir:

¤Alì bin Ebì Šālib

Ģüseyin bin ¤Alì

İmām e’l-Ma¤ŝūm Zeyne’l-¤Ābidìn

Zeydü’ş-Şehbā

Seyyid Ģüseyin źi’l-¤ibre

Seyyid Yaģyā Ekber

Seyyid Yaģyā Aŝġar

Seyyid ¤Alì

Seyyid Ķāsım

Seyyid Mūsā

Seyyid Şerefü’d-dìn

Seyyid Ca¤fer

Seyyid Nūrü’d-dìn

Seyyid Aģmed

(Ahsen) Seyyid Muhammed (tam okunamıyor)

Seyyid Maģmūd

Seyyid Şemsü’d-dìn

Seyyid Receb

Seyyid Ĥˇāce

Seyyid Ģüseyin

Seyyid İlyās

Mevcut belgeler üzerinden konuşulduğunda, özellikle Ebu’l-Vefâ’nın annesinin Kürt olduğunu ve Kürt topluluklarının içerisinde yetiştiğini, dolayısıyla da kendisinin de Kürt olduğunu kabul eden araştırmacılar olduğu gibi, menakıbnâmesindeki halifelerinin neredeyse tamamının Türkmen isimleri ve nispetleri taşıması sebebiyle onun bir Türkmen şeyhi olabileceğini öne süren araştırmacılar da vardır.11 Bu noktadan hareketle, bugüne kadar tespit edilebilen Ağuiçen Ocağı şecerelerinde Ebu’l-Vefâ’nın adının ya da kardeşi Seyyid Ganim ve Seyyid Ganim’in oğlu Seyyid Hamis’in adlarının bulunmasından dolayı Ağuiçen Ocağı’nın Kürt kökenli olup olmadığı tartışma konusu olmuştur. Ağuiçen Ocağı’nın Diyarbakır koluna ait bu şecerede, Ebu’l-Vefâ, Seyyid Ganim ya da Seyyid Hamis’in adlarının geçmeyişi, Ağuiçen Ocağı hakkında şu ana kadar ileri sürülen görüşlerden farklı bir tablo ortaya koymuştur. Ayrıca, şecerenin Türkmen Alevisi bir dede ailesinin elinde bulunuşu da konuyla ilgili daha önce ortaya atılan görüşler hakkındaki soru işaretlerini arttırmaktadır. Kaldı ki, söz konusu şecerenin yazıldığı tarih göz önünde bulundurularak mevcut belgelerle mukayese edildiğinde, sözünü ettiğimiz değişim daha net görülecektir.

4. Sonuç

Şu ana kadar yayımlanan şecere ve icazetnâmeler içerisinde, şimdilik, en eskisi olma özelliğine sahip olan Ağuiçen Ocağı’nın Diyarbakır koluna ait şecere, kanaatimizce Alevi ocaklarının tarihiyle ilgili yeni soruların sorulması gerektiğini gündeme getirmiştir. Kendisinden  yaklaşık üç ya da daha fazla asır sonra yazılmış olan diğer şecere metinlerine yapı ve kurgu bakımından benzemesi, şecerenin tasdiği yapılırken bazı şecere ve icazetnâmelerde olduğu gibi aslının herhangi bir devlet kurumu tarafından alınıp sahibine kopyasının ya da yenisinin verilmesi gibi bir durumun söz konusu olmayışı ve söz konusu tasdiklerin şecerenin kenarlarına yapılması sebebiyle aslının muhafaza edilmiş olması, şecerenin Alevilik tarihi açısından önemini bir kat daha arttıran hususlardır.

Daha önce tespit edilen ve yayımlanan ilk evre Alevi mürşid ocaklarına mensup dede ailelerine ait şecerelerde, dedelerin soylarının Tâcü’l-Ârifîn Seyyid Ebu’lVefâ üzerinden Hz. Ali’ye ulaştığı görülmüştür. Bu şecerede ise, Ebu’l-Vefâ, kardeşi

Ganim ve Seyyid Ganim’in oğlu Hamis’in adlarının zikredilmemesi, şecerenin tanzim tarih de göz önünde bulundurulduğunda, önceki şecerelerdeki silsileden hareketle verilen hükümlerde daha dikkatli olunması gerektiğini göstermiştir.

Tespit edilen bu belgenin ortaya çıkardığı bir gerçek de devlet arşivlerinde bile rastlanamayacak kadar eski tarihli bir belgenin şahsi arşivde muhafaza edilmiş olmasıdır. Alevi ocakları üzerine yapılan çalışmalarda devlet arşivleri merkezli çok ciddi verilere ulaşmak mümkün olmamaktadır. Son yıllarda Alevi ocakları ve teşkilatlanmaları üzerine yeni yorumları sağlayan belge ve bilgilerin şahsi arşivlere dayanması, bu yönde çalışmalar yürütülmesi gerektiğini göstermektedir. Bu bağlamda, Alevi ocakları üzerine yapılan çalışmalarda, alan araştırmalarına öncelik verilmesi elzem bir hal almıştır. Yaptığımız saha çalışmalarında, Alevi ocaklarına ait önemli belgelerin kutsal emanetler olarak kabul edilerek saklandığı görülmüş ve diğer ocaklara ait belgeler de tespit edilmiştir. Bu belgelerin büyük bir çoğunluğu, inanç sisteminden kaynaklanan bir algı sebebiyle saklanmakta ve bilim dünyasıyla paylaşılmamaktadır. Bu durum, söz konusu belgelerin sağlam muhafaza edilmiş ve araştırmacılar tarafından bulunmuş olanları için, bir şans olarak değerlendirilebilir. Ancak, bu belgelerin iyi muhafaza edilememiş olanlarının çürümeye terk edilmesi ve kağıt zararlılarınca tahribe uğrama ihtimali de göz ardı edilmemelidir. Bu sebeple, Alevi ocaklarını konu edinen araştırmalarda saha çalışmalarına öncelik verilmeli ve ivedilikle bu tür belgeler koruma altına alınmalıdır. Nitekim, Alevi ocaklarıyla ilgili birçok belge, bizim tespit ettiğimiz belge kadar şanslı olmayacaktır. Sonnotlar

  • Bu tasnifler, çoğunlukla, ocakların hiyerarşik yapılanmalarına, tarihi durumlarına ve kerametlerine göre yapılmıştır. Tasniflerin ve ocaklar arası hiyerarşik yapının geniş bir değerlendirmesi için bk. (Ersal, 2013: 75-94)
  • Ahmet Yaşar Ocak tarafından yayımlanan Şecere’nin transkripsiyonu ve Türkçe çevirisi için bk. (Ocak, 2011: 154-194).
  • Şecerenin transkripsiyonunun yapılmasında ve metnin günümüz Türkçesine çevrilmesinde benden yardımlarını esirgemeyen Doç. Dr. Ozan YILMAZ’a teşekkür ederim. Ayrıca, son okumalarda metnin kontrolüne yardımcı olan sayın Prof. Dr. Nadim Macit, Doç. Dr. Abdullah Temizkan, Yrd. Doç. Dr. Yahya Kemal Taştan ve Doktora Öğrencisi Murteza Tuzlu’ya teşekkürler.
  • Diyarbakır Alevi ocakları hakkında geniş bilgi için bk. (Taşğın, 2006; Akın vd., 2012: 231-246).
  • Yörede yaptığımız saha çalışmalarında, Şarabi köyü dışındaki diğer yerleşim birimlerinde İmam Zeynel Abidin ve Dede Garkın Ocağı gibi önemli mürşid ocaklarının da mevcut olduğu görülmüştür. Yörede, günümüzde en fazla talip topluluğuna sahip olan ocağın, İmam Zeynel Abidin Ocağı olduğu görülmüştür.
  • 1530 tarihli tahrir defterinde Şerabi (Nahırkıracı) köyü, Şarabi adıyla kayıtlıdır (TD 998/I: 53).
  • Bu konuda bazı araştırmacılar köydeki Ağuiçen Ocağı dedelerinin Dersim’deki Bargıni’den geldiklerini aktarmaktadır (Aksüt, 2012: 243; Gezik vd., 2013: 89). Ancak, biz yörede yaptığımız saha çalışmalarında görüştüğümüz, gerek Ağuiçen Ocağı gerekse diğer ocaklara mensup dede ve talip topluluklarının böyle bir bilgiden haberlerinin olmadıklarını gördük.
  • Yöredeki Ağuiçen Ocağı dedesi Hidayet Ulugerçek’ten aldığımız bilgilere göre bu oda, daha önceden, Kuyudamı’na ait ocak ve mutfağın bulunduğu yermiş.
  • Söz konusu anlatılar makalemizin konu ve kapsamı dışında olduğundan dolayı, burada bu anlatılara yer verilmeyecektir
  • Söz konusu h. 1015 (m. 1607) tarihli Ağuiçen Ocağı şeceresi için bk. (Bozdoğan, 2013: 403-409), h.

997 (m. 1588) tarihli Dede Garkın Ocağı şeceresi için bk. (Ocak, 2011: 256-258).

11 Bu konudaki görüşler için bk. (Ocak, 2011: 40; Gümüşoğlu, 2006: 9; Stump, 2012: 263-284).

Kaynakça

AKIN, B.-EKİCİ, M. (2012). “Diyarbakır Yöresi Alevi Ocakları Üzerine Bir Değerlendirme”. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 63. 231-246.

AKSÜT, H. (2009). Aleviler Türkiye-İran-Irak-Suriye-Bulgaristan. Ankara: Yurt Yay.

BİRDOĞAN, N. (1995). Anadolu ve Balkanlar’da Alevi Yerleşmesi Ocaklar-Dedeler-Soyağaçları. İstanbul: Mozaik Yayınları.

BOZDOĞAN, N. (2013). Alevi İslam İnancı ve Ağuiçen Ocağı Soy Şeceresi. İstanbul: Can Yayınları.

ERSAL, M. (2013). Alevi-Bektaşi İnanç Sisteminde Hiyerarşik Yapı: Çubuk Havzası Aleviliği Örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

GEZİK, E.-ÖZCAN, M. (2013). Alevi Ocakları ve Örgütlenmeleri. Ankara: Kalan Basın Yayın Dağıtım.

GÜMÜŞOĞLU, D. (2006). Tâcü’l-Ârifîn Es-Seyyid Ebu’l-Vefâ Menakıbnâmesi. İstanbul: Can Yayınları.

OCAK, A. Y. (2011). Ortaçağ Anadolu’sunda İki Büyük Yerleşimci (Kolonizatör) Derviş Yahut Vefâiyye ve Yeseviyye Gerçeği: Dede Garkın & Emîrci Sultan (13. Yüzyıl). Ankara: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Yayınları.

SALTIK, V. (2009). “Tunceli’de Alevi Ocakları”. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. S. 52. 145-176.

KARAKAYA-Stump, A. (2012). “The Vefa’iyye, The Bektashiyye And Genealogies of Heterodox”. Islam In Anatolia: Rethinking The Köprülü Paradigm. S. 44. 263-284.

TAŞĞIN, A. (2006). Güneydoğu Anadolu’da Türkmen Aleviler -Diyarbakır ve Çevresi-. Ankara: Ataç Yayınları.

YALÇIN, A.-YILMAZ, H. (2002). “Kargın Ocaklı Boyu ile İlgili Yeni Belgeler”. Ankara: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. S. 21. 13-88.

998 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Diyar-ı Bekr ve Arap ve Zü’l-Kadiriyye Defteri-I 937/1530. (1998). Ankara: Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları.

Kaynak Kişi Dizini

Aziz Güçlü, (1951), Seyithasan (Bakacak), Bismil, Diyarbakır, İlkokul, Halk Şairi-Talip.

Cafer Açıkgöz, (1956), Büyükkadı, Diyarbakır, Lise, Rehber.

Cemal Özdemir, (1952), Darlı (Ulutürk), Bismil, Diyarbakır, Üniversite, Ta-

lip.

Hasan Baykut, (1961), Türkmenhacı, Bismil, Diyarbakır, Beyazıd-ı Bostan Ocağı Dedesi.

Hidayet Ulugerçek, (1947), Şarabi, Diyarbakır, Üniversite, Ağuiçen Ocağı Seyyidlerinden (Dede).

Mehdi Kaygusuz, (1961), Darlı (Ulutürk), Bismil, Diyarbakır, Lise, İmam Zeynel Abidin Ocağı Dedesi.

Meryem Özdemir, (1954), Seyithasan (Bakacak), Bismil, Diyarbakır, İlkokul, Âşık-Talip.

Musa Kargın, (1966), Büyükkadı, Diyarbakır, Lise, Dede Garkın Ocağı Dedesi-Âşık.

Sultan Kargın, (1927), Büyükkadı, Diyarbakır, Okuma yazma bilmiyor, Ana Bacı (Dede eşi).

Vedat Güldoğan, (1950), Çüngüş, Diyarbakır, Üniversite, Araştırmacı-Yazar.

Ekler

Ek-1. Ağuiçen Ocağı Diyarbakır Kolu Şeceresinin Türkçesi

En üstte bulunan ilk üç satır okunmayacak durumda.

İlk mührün ortasında; “El-mülk-i li’llāh Muģammeden Resūli’llāh ¤Aliyyü’n

Veliyū’llāh”, bu yazının çevresindeki ilk çemberde “Nādı  Aliyyü’n mazharu’l ¤acāib Tecidhu ¤avnen leke fi’n-nevāib külli hemmin ve ğammin se-yencelì bi-velāyetike yā ¤Alì yā ¤Alì  yā ¤Alì”, dış çemberinin en üstünde Allah yazısı ve sırasıyla On İki İmamların adları yazılıdır.

Bu mührün altında, karşılıklı olarak bulunan iki mühürde çemberin ortası okunamayacak durumdayken çemberin çevresinde sırasıyla On İki İmamların adlarına yer verilmiştir.

Üçüncü sıradaki karşılıklı mühürlerin ortasındaki yazı okunamamakla beraber, dış çemberdeki yazı kısmen okunabilmektedir. Anlaşıldığı kadarıyla burada da On İki İmamların adları zikredilmiştir.

Dördüncü sırada bulunan son mühürlerin ortasında “Bu mühür, İmam ¤Aliyyü’l-Hâdi ve Hasan e’l-¤Askerî’nin mührüdür” yazılıdır. Mühürlerin çevresinde ise, tam olarak okunamamakla beraber On İki İmamların adlarının yazıldı olduğu anlaşılmaktadır.

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın Adıyla,

Hamd; Muhsin (ihsan eden), Mün’im (nimetlendiren), Mennân (çokça minnet eden), Kâhir (kahreden), Müheymin (koruyan ve gözeten), Deyyân (hesap gören) olan; fazilet, cömertlik, iyilik, bolluk, minnet, af, rahmet, mağfiret, büyüklük, celâl sahibi sultan olan; mekânsız, zamansız, devirsiz, dönemsiz varolan, zaman ve mekân takdiri olmaksızın zamanı ve mekânı yaratan ve yaratılmışlar arasından insanı seçip, ona konuşmayı öğreten, itaat etmeyi emreden, günah işlemeyi yasaklayan ve ondan küfrü gideren, onu imanla yüceltip mutluluk ve kavuşmayla, kader ve ayrılıkla müstesna kılan Allah’a mahsustur. Bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve kemal sıfatlarıyls muttasıf olan “Allah her gün bir iştedir (Rahmân 55/29)” (âyetini) tesbih ederim. Ve biz, Allah’tan başka bir ilah olmadığına, O’nun ortaksız (En‘âm 6/163) bir olduğuna; insanları, cinleri, kuşları ve balıkları toprak, hava ve ateşten yarattığına; O’nun gönderdiği peygamberleri, salih velilerini şahit kıldığına, İmamlar’ın kabirlerini âriflerin kıblesi, tavaf edenlerin Kabe’si kıldığına, onları öncekiler ve sonrakiler üzerine üstün kıldığına, onları sevmeyi yaratılmışların tümüne vacip kıldığına şehadet ederiz. Ve yine şehadet ederiz ki Muhammed (s.a.v.) peygamberlerin efendisi günahkârların şefaatçisi, âlemlerin Rabbi’nin peygamberliğini tebliğ eden, (insanları O’nun dinine) davet eden, güvenilirliği eda eden ve hidayet eden bir elçidir. Allah’ın salâtı ve selamı yeryüzünün ve gökyüzünün efendisinedir. Ve yine her zaman galip gelen kabilenin arslanı, ilk önce yakınlarına ve eşlerine savaşlarda, mihraplarda ve menkıbelerde şefaat edilen, müminlerin emîri, İmâmu’l-Murtazâ Ali bin Ebî Tâlib üzerine olsun. Ve yine faziletler ve ilimler denizi olan, Allah’ın emriyle hareket etmeyi alışkanlık edinmiş, Ali oğlu “zehirlenmiş” İmam Hasan’ın üzerine olsun. Ve yine güzel, açık bir yol ve fasih bir dil üzere gizliyi ve açığı izhar eden Ali oğlu İmam Hüseyin’in üzerine olsun. Ve yine, Rabbi’nin sınırları üzere kaim olan (hareket eden), Allah’ın emriyle dâim, kıyamet gününde destekçi İmam Ali bin Hüseyin Zeyne’libâd’ın üzerine olsun. Ve yine “parlayan doğruluk” olan, “nur veren kandil” İmam Muhammed Bâkır üzerine olsun. Ve yine soyu yüce ve konuşması belîğ, doğunun ve batının en faziletlisi İmam Caferü’s-Sâdık üzerine olsun. Ve yine âlim ve haberli, etkili bir nûr olan İmam Kâzım üzerine olsun. Ve yine “kopmayan, sağlam bir kulp” (Bakara 2/256; Lokman 31/22) ve “destek verici bir kılıç” olan İmam Aliyyü’r-Rızâ üzerine olsun. Ve yine hidayet eden, doğru yolda yürüyen, doğruluk kendisine ilham edilmiş İmâm Muhammedü’l-Cevâd üzerine olsun. Ve yine kuvvetli âlim, Allah’ın sağlam ipi, âriflerin boyun eğdiği İmam Aliyyü’l-Hâdiyyü’l-Emîn üzerine olsun. Ve yine dosdoğru bir yol ve sürekli bir nur üzere olan vefalı âlim İmam Hasan el-Askerî üzerine olsun. Ve yine dinleri açıkça gösterip iman nuru üzere olan ve Kur’an’ı tefsir eden İmam Muhammed ibni’l-Hasan el-Mehdî üzerine olsun. Ve yine zamanın sahibi, insanların ve cinlerin efendisi, gözlerin nuru, cahilliği, zulmü ve kötülüğü engelleyen Hz. Peygamber’in, ailesinin ve soyunun (geçmişlerinin) tamamı üzerine olsun.

Bu şecere, Âdem (üzerine selam olsun) oğlu Şît (üzerine selam olsun) oğlu ? oğlu Âdem oğlu Sehlâyil oğlu Hânûh oğlu Nûh oğlu Mâlik oğlu Nûh oğlu (selamın en üstünü üzerine olsun) Sâm oğlu Efhaş oğlu Şâluh oğlu ? oğlu Âmir oğlu Erva’ oğlu Semâ’ûn oğlu Nâhûr oğlu Târuh oğlu Âzer oğlu İbrâhim Halîl (üzerine selam olsun) oğlu İsmâil (üzerine selam olsun) oğlu Kaydâ oğlu Haml oğlu Übeyy oğlu Kâli’ oğlu Elyasa’ oğlu Evd oğlu Edû oğlu Adnan oğlu Ma’din oğlu İlyas oğlu Müdrik oğlu Mehr oğlu Huzeyme oğlu Kinâne oğlu Muzar oğlu Mâlik oğlu Fihr (Kureyş) oğlu Lüey oğlu Ka’b oğlu [Mürre oğlu] Kilâb  oğlu Kusay oğlu Abdulmuttalib oğlu Ebû Tâlib (Aliyyullah?) Hâşim oğlu Ali oğlu Hüseyin oğlu İmâm el-Masum Zeyne’lÂbidîn oğlu oğlu Zeydü’ş-Şehbâ (Şehid) Seyyid Hüseyin Zi’l İbre (ibret sahibi) oğlu Seyyid Yahyâ Ekber oğlu Seyyif Yahyâ Asgar oğlu Seyyid Ali oğlu Seyyid Kâsım oğlu Seyyid Musa oğlu Seyyid Şerefeddin oğlu Seyyid Cafer oğlu Seyyid Nureddin oğlu Seyyid Ahmed oğlu [Ahsen Seyyid Muhammed/Ahmed?] oğlu Seyyid Mahmûd oğlu Seyyid Şemseddin oğlu Seyyid Receb oğlu Seyyid Hâce torunu Seyyid Hüseyin oğlu Seyyid İlyas’ın şeceresidir. Tamam oldu.

Seyyid Receb oğlu Seyyid Hâce oğlu Seyyid Hüseyin oğlu Seyyid İlyas’ın şeceresidir. Muhakkak ki, o soyu açık (nesebi sahih) olan bir seyittir. Bunda şüphe ve belirsizlik yoktur. Her kim ki O’nun nesebinden şüphe ederse O (bir sözcük okunmuyor) ’na Müste’ân olan Allah’tandır. Yüce Allah sağlam (muhkem) ve yüce kitabında (Kur’an’da) şöyle buyurmuştur: “Her kim bir iyilikle gelirse kendisi için onun on misli vardır (En’âm 6/160”, “Ve iyilikte bulununuz (Bakara 2/195)”, “Yüce Allâh iyilik yapanların mükâfatını zâyi etmez (Tevbe 9/120)”.

Bu tam bir şeceredir. Hicrî 544 senesinin mübarek Zilkade ayında yazıldı.

Allah’ın övgüsü Muhammed’in hayırlı yaradılışına ve bütün ailesinin üzerine olsun.

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.

Seyyid Musa oğlu Sâlih

Seyyid Hüseyin oğlu El-Muhtez (Ahmed)

Seyyid İsmâil oğlu Sadi

Seyyid Behlûl oğlu Sâdık

Der-kenâr 1

İçine baktığımda hakkıyla bilgi sahibi oldum ve mübarek bir nesebe muvafakat ve latîf bir asla mutabakat buldum, hâli üzere bıraktım. Bunu fakîr Seyyid Ahmed, Diyarbakır şehrinde nakîb, İstanbul’da nakîbü’l-eşrâf kâimmakâmı, yazdı. Allah O’nu affetsin.

Mühür: Allah’a bana verdiği nimetler için hamd ederim.

Der-kenâr 2

Bu şecere, aslı asîl, fer’i yüce ve melekler ve vahiyle müşerref olan ve güzel kokan Hz. Muhammed, Allah’ın övgüsü ve selamı O’nun üzerine ve ailesinedir, ululuk ve kıymet sahibidir. [Bu şecereyi] Diyarbakır şehrinde yaklaşık Hicrî 1021 civarında gördüm. Onu kabul ettim, geçirdim (tasdik ettim) ve aslını sahibi olan Seyyid İlyas e’s-Mersum oğlu Seyyid Hüseyin oğlu Seyyid Muhyiddîn’e teslim ettim. Bu şecere sahibinin soyu meşhurdur ve bunda hile yoktur. Muhakkak ki o Hz. Peygamber ve ailesiyle Cennet’e girmek üzere A’raf’ta bir araya geldi. Bendeniz, Allah’ın fakiri Seyyid Abdulkâdir bin Seyyid Muhammed Halep şehrindenim. Allah onu affetsin.

Mühür: Okunmuyor.

Derkenar 3

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla

Zeyne’l-âbidîn oğlu Zeyd torunu Hüseyin zi’d-Dem’a. Soyu yayılmıştır ve onun nesebi bellidir. Onu Âtife e’l-Hasan Sermezâyî’nin torunu İbrâhim bin Muhammed Ali yazdı.

Mühür: Okunmuyor.

Derkenar 4

Zeyne’l-âbidîn oğlu Zeyd torunu Hüseyin zi’d-Dem’a. Soyu yayılmıştır ve onun nesebi bellidir. Onu Lutfullah oğlu İdrîs el-Hasan Mûsevî el-Berr torunu Sultân yazdı.

Mühür: Okunmuyor.

Derkenar 5

Zeyne’l-âbidîn oğlu Zeyd torunu Hüseyin zi’d-Dem’a. Soyu yayılmıştır ve onun nesebi bellidir. Onu, âcizâne Hüseyin e’l- Mahm’ul ¤İķāb oğlu Nasruddîn oğlu Hüseyin yazdı.

Mühür: Okunmuyor.

Derkenar 6

Zeyne’l-âbidîn oğlu Zeyd torunu Hüseyin zi’d-Dem’a. Soyu yayılmıştır ve aile sahibidir. Onu âcizâne Âtife Hüseyin e’l-Mûsevî e’l-Hâmî oğlu Reşîd Sâlih yazdı.

Mühür: Okunmuyor.

Derkenar 7

…rde Cāmi¤-i Kebìr ķapusının Ģācì ¤Ośmān andan Ķašır belinde … vuŝūl

(eksik)

Bu yazının alt kısmında 1642, 1142 ya da 8642 şeklinde okunabilecek bir “ miM açparA anıtla ev şimlikeç igziç rib anıtla nımakaR .ruttucvem makarم” harif konulmuştur.

Ek-2. Şecerenin Transkripsiyonlu Metni

En üstte bulunan ilk üç satır okunamayacak durumda.

İlk mührün ortasında; “El-mülk-i li’llāh Muģammeden Resūli’llāh ¤Aliyyü’n Veliyū’llāh”, bu yazının çevresindeki ilk çemberde “Nādı  Aliyyü’n mazharu’l ¤acāib Tecidhu ¤avnen leke fi’n-nevāib külli hemmin ve ğammin se-yencelì bi-velāyetike yā ¤Alì yā ¤Alì  yā ¤Alì”, dış çemberinin en üstünde ise, Allah yazısı ve sırasıyla On İki İmamların adları yazılıdır.

Bu mührün altında, karşılıklı olarak bulunan iki mühürde, çemberin ortası okunamayacak durumdayken çemberin çevresinde sırasıyla On İki İmamların adlarına yer verilmiştir.

Üçüncü sıradaki karşılıklı mühürlerin ortasındaki yazı okunamamakla beraber, dış çemberdeki yazı kısmen okunabilmektedir. Anlaşıldığı kadarıyla burada da On İki İmamların adları zikredilmiştir.

Dördüncü sırada bulunan son mühürlerin ortasında “Hātā müģrü’l İmām ¤Aliyyü’l-Hādi Ve’l-Ģasan e’l-¤Askerì (¤aleyhi’s-selām)” yazılıdır. Mühürlerin çevresinde ise, tam olarak okunamamakla beraber On İki İmamların adlarının yazılı olduğu anlaşılmaktadır.

Bi’smillahi’r-raģmāni’r-raģìm

e’l-Ģamdu li’llāhi’l-Muģsini’l-Mün‘imi’l-Mennāni’l-Ķāhiri’l-Müheymini’dDeyyāni Źü’l-fažli ve’l-cūdi ve iģsāni’l-kerìmi Źü’š-šūli ve’l-imtināni ve’l-¤afvi ve’r-raģmeti ve’l-ġufrāni ve’l-¤ažameti ve’l-celāli ve’s-sulšāni elleźì kāne ve lāmekāne ve lā-ģìne ve lā-evāne ve lā-vaķte ve lā-zamāne ve lā-feleke ve lā-devrāne ĥalaķa’l-mekāne lā-fì mekāni’l-muķadderi’z-zamān lā-fì zamānin ve kevvene’lekvān ve hüve’l-Ģayyü mine’l-kevni. Va’ĥtāra min-beyne’l-ĥalāyıķ e’l-insān ve ¤allemehu’l-beyān ve emerehu bi’š-šā¤ati ve nehāhu ¤ani’l-¤iŝyāni ve ezālehu bi’lküfri ve e¤izzehu bi’l-ìmāni ve ĥaŝŝahu bi’s-sa¤ādeti ve’l-viŝāli ve bi’ş-şeķāveti ve’lhicrān. Fe-sübģānehu külle yevmin hüve fì şe’nin. Ve neşhedü en lā ilāhe illa’llāh vaģdehu lā-şerìke leh ĥālıķu’l-insi ve’l-cānni ve’š-šayri ve’l-ģìtāni min-türābin ve rìģin ve nìrānin elleźì ca¤ale şāhidün enbiyā’ihi’l-mürselìn ve evliyā’ihi’ŝ-ŝāliģìn ve ŝayyera merāķidu’l-e’imme ķıbletü’l-¤ārifìn ve ka¤betün li’t-šā’ifìn ve faēēalehum ¤ale’l-evvelìn ve’l-āĥirìn ve evcebe muģabbetehum ¤ale’l-ĥalā’iķi ecma¤ìn. Ve neşhedü enne Muģammeden seyyide’l-mürselìn ve şefì¤u’l-müźnibìn ve resūlu Rabbi’l-¤ālemìn elleźì bellaġa’r-risālete ve da¤ā ve edde’l-emāne ve hedā. Ŝalla’llāhu ve’s-sellem sādāti’l-arži ve’s-semā’i. Ve ¤Aliyyü’l leyśun benì ġālibin ve’l-hezberu’ssālibin şüfi¤a’l-ebā¤ile mine’l-eķāribi’l-muķaddemi fi’l-meģāribi ve’l-ģurūbi zü’lmenāķıbi e’l-İmāmu’l-Murtażā emìru’l-mü’minìn ¤Alì bin Ebì Šālib ve ¤alā baģri’lfażā’il ve’l-¤ulūmi ve’l-mersūmi bi-emri’llāh e’l-mesmūmi e’l-İmām e’l-Ģasan ibni ¤Aliyyü’l-mesmūm ve ¤ale’l-menheci’l-melìģ ve’l-lisāni’l-faŝìģ mužhiru’l-ĥafā ve’ŝŝarìģ e’l-İmām e’l-Ģüseyn bin ¤Alì źebihì ¤ale’l-ķā’imi bi-ģudūdi Rabbi’l-¤ibādi e’ddā’imu bi-emri’llāhi źuĥren li-yevmi’t-tenād e’l-İmām ¤Alì bin e’l-Ģüseyn Zeyne’l¤ibād ve ¤ale’l-ģaķķi’l-bāhir ve’l-miŝbāģi’n-nā’ir e’l-İmām Muģammed Bāķır ve ¤ale’l-lisāni’n-nāšıķ ve’l-aŝli’l-bāsıķ efēalu’l-meġārib ve’l-meşārıķ e‘l-İmām Ca¤feru’ŝ-Ŝādıķ ve ¤ale’l-ĥabìri’l-¤ālim ve’n-nūri’l-ģākim e’l-İmāmu’l-Kāžım ve ¤ale’s-seyfi’l-mütenaŝŝır ve’l-¤urveti’l-vüśķā e’l-İmām ‘Aliyyü’r-Rıżā ve’l-hādì ve’rreşād ve mülhemü’s-sedād e’l-İmām Muģammedü’l-Cevād ve ¤ale’l-¤ālimi’l-mekìn ve ģabli’llāhi’l-metìn ve münķadi’l-¤ārifìn e’l-İmām ¤Aliyyü’l-Hādiyyü’l-Emìn ve ¤ale’ŝ-ŝırāši’s-sevì ve’n-nūri’l-muēì ve’l¤ālimü’l-vefì e’l-İmām el-Ģasan e’l-¤Askerì ve ¤ale’n-nūri’l-ìmān ve mužhiri’l-edyān ve müfessiri’l-Ķur’ān el-İmām Muģammed ibni’l-Ģasan el-Mehdì ŝāģibu’z-zamān ve seyyidü’l-ins ve’l-cānn ve ķurretü’l-a¤yān ve mā[ni¤]u’l-cevri ve’ž-žulmi ve’l-¤udvān ŝalla’llāhu ¤aleyhi ve ¤alā ābā’ihì ve ecdādihì ecma¤ìn.

Hāźe’n-nesebü li’s-Seyyid İlyās bin Seyyid Ģüseyin ibni’s-Seyyid Ĥˇāce bin Seyyid Receb bin Seyyid Şemsü’d-dìn bin Seyyid Maģmūd bin [Ahsen Seyyid Muhģammed/ Aģmed?] ibni Seyyid Aģmed bin Seyyid Nūrü’d-dìn bin Seyyid Ca¤fer bin Seyyid Şerefü’d-dìn bin Seyyid Mūsā bin Seyyid Ķāsım bin Seyyid ¤Alì bin Seyyid Yaģyā Aŝġar ibni Seyyid Yaģyā Ekber ibni Seyyid Ģüseyin źi’l-¤ibre (źì šum¤ihi) bin Zeydü’ş-Şehbā (Şehid) İmām e’l-Ma¤ŝūm Zeyne’l-¤Ābidìn bin ¤Alì bin e’l-Ģüseyin bin ¤Alì bin Ebì Šālib ¤Aliyyullāh bin Hāşim bin ¤Abdü’l-muššalib bin Ķuŝay bin Kilāb bin [Mürre bin] Ka¤b bin Lüey bin Fihr bin Mālik bin Mužar bin Kināne bin Ĥuzeyme bin Mehr bin Müdrike bin İlyās bin Ma¤din bin ¤Adnān bin Edū bin Evd bin Elyasa¤ bin Ķāli¤ bin Übeyy bin Ģaml bin Ķaydā bin İsma¤ìl (¤aleyhi’s-selām) bin İbrāhìmü’l-Ĥalìl (¤aleyhi’s-selām) bin Āzer bin Tāruĥ bin Nāĥūr bin Semā¤ūn bin Erva¤ bin ¤Āmir bin ? ibni Şāluĥ ibni Efĥaş bin Sām bin Nūģ ¤aleyhi efēali’s-selām ibni Mālik bin (Nūģ bin Ĥanūĥ) bin Sehlāyil bin Ādem bin ? bin Şìt ¤aleyhi’s-selām ibni Ādem ¤aleyhi’s-selām. Temme.

Nesebü Seyyid İlyās bin Seyyid Ģüseyin bin Seyyid Ĥˇāce bin Seyyid Receb. İnnehū seyyidün ŝaģìģu’n-neseb lā-şekke fìhi ve lā-şübhe fe-men şekke fì nesebihì fehüve ? minAllāhi’l-müste¤ān. Ķala’llāhu sübģānehū ve te¤ālā fì muģkemi kitābihi’l¤azìz: {Men cā’e bi’l-ģaseneti fe-lehu ¤aşru emśālihā} {ve aģsinū’} {inne’llāhe lāyużì¤u ecra’l-muģsinìn}.

Ìn nesebest tāmmì. Muģarrer geşt der-tārìĥ-i māh-ı mübārek-i źi’l-ķa¤deti’lmübārek sene erba¤a ve erba¤ūne ve ĥamsemi’etiyye nebeviyye hicriyye ve ŝalla’llāhu ¤alā-ĥayri ĥalķihì Muģammed ve ¤alā ālihì ecma¤ìn. Ve’l-ģamdu li’llāhi Rabbi’l¤ālemìn.

Seyyid Ŝāliģ bin Mūsā

Seyyid El-Muhtez Aģmed bin Ģüseyin

Seyyid Sādi bin İsmā¤ìl Seyyid Ŝādıķ bin Behlūl [Der-kenâr 1]:

Lemmā nazartü bi-māfihi ve iššala¤tü ¤alā-ģaķķi fìhi fe-vecedtü muvāfıķan li’n-nesebi’ş-şerìf ve mušābıķan li-aŝlihi’l-lašìf fe-emžaytü ¤alā-ģālihì. Ģarrerehu’lfaķìr e’s-Seyyid Aģmed e’n-Naķìb bi-Āmedi’l-maģmiyyeti ķā’immaķāmu naķìbi’leşrāf bi-Ķosšanšiniyye. ¤Ufiye ¤anhu.

Mühür: Ahmadu’llāh ¤ala ? enām.

[Der-kenâr 2]: e’l-Ģamdü li’llāhi

Hāźihì şecere aŝluhā aŝìl fer¤uhā nebìl ve mu¤aššar bihā errhu Celil biMuģammed mehbati’l melaike ve vāģiy ve’t-tenzìl ŝalla’llāhu ¤aleyhi ve Ālihì źü’l-ķadri ve’t-tebcìli aržuhā semāvāte ve’l-arž. Fe-nažartü bi-Āmedi’l-maģmiyyeti fì ģudūdi sene ve elf vahedi ve ¤ışrìne el-hicriyye nebeviyye bi-ismihā ¤alā-aŝlihā min-nesebi’l-ensāb ferā’iz ģāletuhū ¤ani’l-irtiyāb. Fe-ķabiltuhā ve emžaytuhā ve eslemtuhā aŝlen ŝāģibuhā e’s-Seyyid Muģyi’d-dìn bin e’s-Seyyid Ģüseyin bin e’sSeyyid İlyās el-Mersum. Hāźe’ş-şecere fe-hüve ģadduhu e’ş-şehìr min-¤ašretihi ve lā-tezvìre ? li-sādāti innehū cemu¤nā bihim fi’l-cenneti ¤ale’l-a¤rāfi bi-Muģammed ve Ālihì. Ve ene’l-faķìru’llāhu’l-Ġanì e’s-Seyyid ¤Abdu’l-ķādir bin Seyyid Muģammed Naķìb bi-Ģalebi’l-maģmiye. Afa’llāhu ¤anhu.

[Der-kenâr 3]: Bismillehirraģmānirraģìm

e’l-Ģüseyin źi’d-Dem¤a ibni Zeyd bin Zeyne’l-¤ābidìn ve lehu ¤aķabu münteşir. Ve hüve ŝāģibu’n-neseb. Ģarrerehū İbrāhìm bin Muģammed ¤Alì ibni

¤Ašìfe e’l-Ģaseniyyi’s-Sermerāmì [Der-kenâr 4]:

e’l-Ģüseyin źi’d-Dem¤a ibni Zeyd ibni Zeyne’l-¤ābidìn ve lehu ¤aķabu

münteşir. Ve hüve ŝāģibu’n-neseb. Ģarrerehū Sulšān ibni İdrìs e’l-Ģasenì e’lMūsevi’l-Berr bin Lušfi’llāh.

[Der-kenâr 5]:

e’l-Ģüseyin źi’d-Dem¤a ibni Zeyd ibni Zeyne’l-¤ābidìn ve lehu ¤aķabu münteşir. Ve hüve ŝāģibu’n-neseb. Ģarrerehū e’l-Faķìr Ģüseyn bin Naŝru’d-dìn bin e’l-Ģüseyn e’l-Mahm’ul ¤iķāb.

[Der-kenâr 6]:

e’l-Ģüseyn źi’d-Dem¤a bin Zeyd bin Zeyne’l-¤ābidìn. Ve lehu ¤aķabu münteşir. Ve hüve ŝāģibu’l-beyt. Ģarrerehū e’l-faķìr e’r-Reşìd Ŝāliģ bin ¤Ašìfe e’l-Ģüseyn e’lĢāmì.

[Der-kenâr 7]:

…rde Cāmi¤-i Kebìr ķapusının Ģācì ¤Ośmān andan Ķašır belinde … vuŝūl (eksik)

Ek-3. Şecere’nin Fotoğrafları

Fotoğraf-1

Fotoğraf-2

Fotoğraf-3

Fotoğraf-4

Fotoğraf-5

Fotoğraf-6

Kaynakça

İlgili Bağlantı

/sö